wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
 
§1 Definicje
 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.  Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości tj. nazwa ulicy, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; kod pocztowy oraz miejscowość.
2.  Dane kontaktowe:
F.H.U. MONAMED M. WOJEWÓDZKA
ul. M. Konopnickiej 11
05-120 Legionowo
e-mail: monamed@monamed.pl
telefon: +48 603-477-248
3.  Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://www.monamed.pl/zasady-wysylki-pm-16.html
4.  Dowód zakupu – faktura VAT wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
5.   Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
6.  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
8.  Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
9.  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10.  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
11.  Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
12.  Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
13.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
14.  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem
15.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
16.  Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
17.  Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
18.  Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
19.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.monamed.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
20.  Sprzedający:
F.H.U. MONAMED M. WOJEWÓDZKA
ul. M. Konopnickiej 11
05-120 Legionowo
e-mail: monamed@monamed.pl
telefon: +48 603-477-248
NIP: 657-243-40-85, REGON: 260211014
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=131b26a2-6c3a-4589-96a4-206995fff241
KONTO BANKOWE: 85-11402004-0000350251191631
21.  Termin realizacji – czas w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego.
22.  Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących
23.  Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
24.  Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
     a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
     b.  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
     c.  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
     d.  została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
     e.  w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
     f.  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
25.  Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
26.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
 
 
 
§2 Warunki ogólne

1.  Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MONAMED, składania zamówień na dostępne w nim produkty, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia lub jego części, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3.  Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4.  Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego MONAMED nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5.  Informacje o produktach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego MONAMED stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego
6.  Umowa zawierana pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest w języku polskim.
7.  Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto ( (nie zwierają podatku VAT) oraz  cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na karcie produktowej w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
8.  Kontakt ze Sklepem Internetowym MONAMED możliwy jest poprzez adres e-mail:monamed@monamed.pl, kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 17:00 lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego MONAMED pod adresem https://www.monamed.pl/kontakt-f-1.html
9.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego MONAMED spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego
10.  Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
11.   Rejestracja w Sklepie Internetowym MONAMED, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego MONAMED, są nieodpłatne.
12.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 
 
 
§3 Zasady korzystania

1.  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego MONAMED:
 • komputer z dostępem do Internetu, o zalecanej rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli,
 • dostęp do poczty elektronicznej.
2.  Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego MONAMED zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.  Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego MONAMED.
4.  Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
5.  Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego MONAMED nie wymaga rejestracji, jest ono natomiast wymagane dla złożenia zamówienia przez Kupującego na produkty znajdujące się ofercie sklepu.
6.  Dla dokonania rejestracji niezbędne jest:
 •      podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, adres, dane kontaktowe, hasło,
 •      zaakceptowanie regulaminu Sklepu Internetowego MONAMED
 •      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego złożenia i realizacji zamówienia Kupującego.
7.  Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym MONAMED, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (login, hasło). Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8.  Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu Internetowego MONAMED należy zalogować się na konto Kupującego i wybrać opcję dotyczący usuwania konta lub wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym MONAMED.
 
 
§4 Składanie zamówień, płatności  i realizacja

1.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej MONAMED po zarejestrowaniu i zalogowaniu się lub telefonicznie w dniach od poniedziałku do piąteku w godzinach 8.30-17.00 dzwoniąc do Sprzedającego lub wysyłając zamówienie drogą mailową lub na fax.
2.  Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia z poza terenu Polski, a na terenie krajów Unii Europejskiej,  realizujemy po uprzednim  pisemnym uzgodnieniu warunków.
3.  W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej MONAMED Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
 • zalogować się w Sklepie Internetowym MONAMED,
 • dodać do koszyka produkt lub produkty. Kupujący wskazuje zamawiany produkt poprzez określenie jego rozmiaru, kształtu i ilości (jeżeli produkt oferowany jest w różnych odmianach)
 • wybrać rodzaj dostawy;
 • wybrać rodzaje płatności;
 • wybrać miejsce wydania rzeczy
4.  Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia linku ukrytego pod polem „Potwierdź zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
5.  Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
6.  Płatności za zamówione produkty można dokonać:
 •      przelewem bankowym – przedpłata na konto,
 •      pobranie –płatne gotówką przy dostawie pocztą lub kurierem.
7.  Termin realizacja zamówienia płatnego za pobraniem wynosi do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem na konto (przedpłata) do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
8.  W przypadku wystąpienia braku, któregoś z zamówionych produktów, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie i podjęte zostaną uzgodnienia, dotyczące dosłania towaru w terminie późniejszym, zamiany na inny towar, bądź rezygnacji z tej części lub całości zamówienia.
9.  Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym  lub paczką pocztową) albo przesyłką kurierską.
10.  Zakupiony przedmiot umowy wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 
 
§5 Odstąpienia od umowy
 
1.  Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
2.  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
3.  W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia, którego forma jest dowolna. Konsument oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego. Wzór formularzu dostępny jest na Stronach Informacyjnych Sklepu Internetowego MONAMED na  pod adresem: www.monamed.pl/images/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.doc. Wzór ten stanowi przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy W przypadku sporządzenia oświadczenia na piśmie, należy przesłać je do Sprzedającego, na adres siedziby lub na adres mailowy, podany w §1.
4.  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6.   Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.  Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
8.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w wysokości nie większej niż najtańszy środek transportu przewidziany w ofercie.
10.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
 
§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1.  Podstawą złożenia reklamacji na podstawie rękojmi są wady fizyczne lub prawne kupionego towaru.
2.  Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od momentu zauważenia wady, jednak nie później niż w ciągu 2 dwóch lat od daty wydania produktu.
3.  Sprzedający informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją udzieloną przez Sprzedającego w imieniu producenta, załączaną do sprzedanego produktu, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku wymiany wadliwego produktu na nowy lub dokonania istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa, od momentu dostarczenia Kupującemu wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru, czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.
4.  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
5.  Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę odpowiednio na nowy lub właściwy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wówczas stosuje się przepis ust. 6.
6.  Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 5, naprawa lub wymiana nie są możliwe do spełnienia w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
7.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie Sprzedającemu, przez Kupującego, reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym na adres Sprzedającego wskazany w §1. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dostępne na stronach  Sklepu Internetowego MONAMED pod adresem:www.monamed.pl/images/formularz-reklamacyjny.doc.
8.  Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
9.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany produkt na nowy, pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji zgodnie z zasadami § 7 Regulaminu.
10.  Jeżeli reklamacja dotycząca niezgodności produktu z umową została uznana, Sprzedający zwraca Kupującemu koszt przesłania produktu. W wypadku odrzucenia nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 
 
§ 7 Zwrot należności

 
1.    Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku:
 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia całość lub część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy), który został dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2.    Zwrot należności za zwrócony towar w przypadku:
 • zapłaty za zakupiony towar przelewem bankowym zostanie dokonany na konto bankowe, z którego została dokonana zapłata;
 • dostawy zrealizowanej za pobraniem zostanie dokonany na konto bankowe wskazane w formularzu reklamacyjnym lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym na adres Kupującego;
3.    W przypadku gdy zapłata została dokonana z rachunku bankowego nienależącego do Kupującego, zwrot zostanie dokonany na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność.
 
 
§8 Dane osobowe

1.    W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym MONAMED, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych ze złożeniem i realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym MONAMED oraz oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.
2.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający.
3.     Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym MONAMED.
4.    Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
 
§9 Postanowienia końcowe

 
1.     Aktualna wersja regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce regulamin pod adrem: https://www.monamed.pl/regulamin-pm-11.html.
Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych, czy organizacyjnych. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuję regulamin zaakceptowany przez niego w dniu składaniu zamówienia.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
3.    Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.
4.    Kwestie sporne powstałe między Klientem, a Sprzedającym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. Spory powstałe między Konsumentem, a Sprzedającym będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
5.    W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu Internetowego MONAMED Sprzedający może czasowo ograniczyć dostępność do sklepu Internetowego MONAMED.
6.    W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
7.    Sklep Internetowy MONAMED wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupujących. Kupujący może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Sklepu Internetowego MONAMED. Właściciele innych witryn nie mają dostępu do tych danych. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na personalizowanie serwisu, może wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Korzystanie z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. Więcej informacji o polityce cookies pod adresem: https://www.monamed.pl/polityka-cookes-pm-11.html
8.    Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres monamed@monamed.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 603-477-248
9.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.


 
ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANYCH ZAKUPÓW!

Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • FHU MONAMED
  NIP: 657-243-40-85
 • E-mail:monamed@monamed.pl
 • Telefon603-477-248
 • FAX22 247-22-01
 • Godziny działania sklepuSklep internetowy 24h/7 dni; obsługa telefoniczna 9:00-17:00
Program Rzetelna Firma
alt
DOSTAWA
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu